1-  مدیر امور آموزشی

دانلود کنید

2- مدیر سامانه آموزشی دانشگاه

دانلود کنید

3- مسئول دفتر مدیرت تحصیلات تکمیلی و امور آموزشی

دانلود کنید

4_ ماشین نویس– بایگان اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

دانلود کنید

5_ اسناد و بایگانی مدارک آموزشی

دانلود کنید

6_ واحد ثبت نام و ثبت نمره و دروس

دانلود کنید

7_ واحد دانش آموختگان

دانلود کنید