نام و نام خانوادگی                           سمت             

   

   تلفن مستقیم

(داخلی)

 

زهرا قنبری

کارشناس هیأت علمی

 

07431001302

(1304)