شرح وظایف دفتر برنامه ریزی آموزشی

دانلود کنید

 

شرح وظایف کارشناس آموزش های آزاد

دانلود کنید

 

شرح وظایف کارشناس دفتر برنامه ریزی آموزشی

دانلود کنید