1- آئین ‎نامه آموزشی دوره‎های کاردانی،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته جهت دریافت اینجا را کلیک کنید.

2- آئین‎ نامه قدیم آموزشی دوره های کاردانی،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته و شیوه‎نامه اجرایی آن جهت دریافت اینجا را کلیک کنید

3- آیین نامه میهمانی و انتقال جهت دریافت اینجا را کلیک کنید.