1_ فرم ترفیع پایه اعضاء هیأت علمی                                           

دانلود کنید

* برای دریافت مدارک مورد نیاز جهت ارتقای مرتبه اینجا را کلیک کنید.

2_ احتساب سنوات خدمت                                        

دانلود کنید

3_ فرم ارزیابی مقاله                                                              

دانلود کنید

4_ فرم گواهی داوری،راهنمایی و مشاوره دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا

دانلود کنید

5_ فرم مربوط به درخواست رشته جدید

دانلود کنید

6_ فرم بازدید علمی

دانلود کنید

7_ فرم معرفی اعضای هیات علمی برای استفاده فرزندان آنها از مفاد بخشنامه ایجاد تسهیلات برای فرزندان هیات علمی رسمی و رسمی آزمایشی و دستورالعمل اجرایی

دانلود کنید

8_ گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری

 

دانلود کنید

9_ گزارش نامه علمی(شناسنامه) عضو هیات علمی آموزشی متقاضی ارتقا

دانلود کنید

10_ مراحل بررسی ارتقاء

دانلود کنید

11_ فهرست مستندات شناسنامه علمی

دانلود کنید

12_ فرم پرداخت حق الزحمه عضو کمیته منتخب

دانلود کنید

13_ فرم پرداخت حق الزحمه عضو کمیسیون تخصصی گروه

دانلود کنید 

14_ فرم طرح درس

دانلود کنید

15_ فرم ارزیابی کتاب

دانلود کنید

16_ فرم ارزیابی گزارش طرح پژوهشی

دانلود کنید